ទិសដៅក្រុមហ៊ុន
យើង​​នឹង​​ខិត​ខំ​​​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ឱ្យ​​​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​សមត្ថភាព​របស់​យើង​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​តួនាទី​ឈ ...អានបន្ត
អំពីក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុន​ Lor​ Eak​ Heng​ Sek​ Meas​ Rice​ Co., Ltd​ គឺ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត​ស្រូវ​អង្ករ​ឈានមុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា...អានបន្ត
Flag Counter
ទិសដៅក្រុមហ៊ុន
យើង​​នឹង​​ខិត​ខំ​​​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ឱ្យ​​​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​សមត្ថភាព​របស់​យើង​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​តួនាទី​ឈាន​មុខ​គេ​សំខាន់​នៃ​ការ​ នាំ​ចេញ​អង្ករ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​អាច​ផ្តល់​ឱ្យ​ពិភព​លោក​ដែល​មាន​គុណភាព​ល្អ​បំផុត​នៃ​អង្ករ​របស់​យើង​។​យើង​ក៏​បាន​រួម​ចំណែក​ជំនួយ​
របស់​យើង​ដើម្បី​សង្គម​និង​ព្យាយាម​ធ្វើ​អោយ​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ប្រទេស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​អង្ករ​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នាំ​ចេញ​នា​ពេល​អនាគត​។