ទិសដៅក្រុមហ៊ុន
យើង​​នឹង​​ខិត​ខំ​​​ប្រឹងប្រែង​ដើម្បី​ឱ្យ​​​ប្រសើរ​ឡើង​នូវ​សមត្ថភាព​របស់​យើង​ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​តួនាទី​ឈ ...អានបន្ត
អំពីក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុន​ Lor​ Eak​ Heng​ Sek​ Meas​ Rice​ Co., Ltd​ គឺ​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ផលិត​ស្រូវ​អង្ករ​ឈានមុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា...អានបន្ត
Flag Counter
ក្រុមហ៊ុន Lor Eak Heng Sek Meas Rice Co., Ltd មានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងគុណភាពមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតពិនិត្យផលិតផលរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាបាននូវការ
ពេញចិត្តរបស់អតិថិជននិងតម្រូវការ។ ជាមួយនឹងផ្នែកទាំងមូលនោះយើងអាចផលិតអង្ករស្ដង់ដារជាមួយនឹងស្ដង់ដារដែលទាមទារ។
ការគ្រប់គ្រងលើបរិមាណ